نوشنو اولین مرجع تخصصی ناشنوایان

نوشنو اولین مرجع تخصصی ناشنوایان

کمپین های ناشنوایان در نوشنو

کمپین هیچکس بی صدا نمیمونه

کمپین هیچکس بیصدا نمیمونه یک کمپین برای همه افراد جامعه و کسانی که دچار مشکل مشکل کم شنوایی و سخت شنوایی هستند راه اندازی شده با این هدف که بتوان سمعک را همچون وسایل دیگر مثل عینک در جامعه عادی سازی کنیم.