نوشنو اولین مرجع تخصصی ناشنوایان

نوشنو اولین مرجع تخصصی ناشنوایان

آموزش به ناشنوایان

آموزش ها در نوشنو

ما در نوشنو، سعی کرده ایم آموزش هایی را برای عزیزانی که دچار کم شنوایی و یا ناشنوایی هستند، قرار دهیم.

آموزش هایی که هم میتواند بینایی محور و هم شنوایی محور هستند.

که با روش های مختلف آموزش داده می شود.

 

لوگوی ناشنوایان

آموزش ها در نوشنو

ما در نوشنو، سعی کرده ایم آموزش هایی را برای عزیزانی که دچار کم شنوایی و یا ناشنوایی هستند، قرار دهیم.

آموزش هایی که هم میتواند بینایی محور و هم شنوایی محور هستند.

که با روش های مختلف آموزش داده می شود.